Zo zákona

Podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonávajú samosprávu obce jej obyvatelia, a to prostredníctvom:

 • volených orgánov obce,
 • hlasovania obyvateľov obce,
 • verejného zhromaždenia obyvateľov obce

Zákon ďalej uvádza, že medzi kompetencie obce pri výkone samosprávy patrí:

 • vykonávanie úkonov súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce a jej záverečného účtu,
 • rozhodovanie vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonávanie ich správy,
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydávanie súhlasu, záväzného stanoviska, stanoviska alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci,
 • utváranie účinného systému kontroly a vytváranie vhodných organizačných, finančných, personálnych a materiálnych podmienok na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečovanie výstavby a údržby a vykonávanie správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, ochrana životného prostredia, ako aj utváranie podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plnenie úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utváranie podmienok na zásobovanie obce; obec určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstarávanie a schvaľovanie programov rozvoja bývania. Obec tiež spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.
 • vykonávanie vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • zakladanie, zriaďovanie, rušenie a kontrola svojich rozpočtových a príspevkových organizácií, iných právnických osôb a zariadení podľa osobitných predpisov,
 • organizovanie hlasovania obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • zabezpečovanie verejného poriadku v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a starostlivosť o zachovanie prírodných hodnôt,
 • plnenie úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách,
 • vedenie obecnej kroniky v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.