Urbárska spoločnosť

Orgány spoločenstva:

1) Orgány spoločenstva sú:
     a) Zhromaždenie
     b) výbor
     c) dozorná rada
2) Do orgánov spoločenstva môžu byt volení iba členovia spoločenstva starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj jeden nečlen spoločenstva

3) Volebné obdobie orgánov spoločenstva je stanovené na dobu štyroch rokov 

Do orgánov spoločenstva, boli dňa 18.02.2018 na zhromaždení vlastníkov pozemkového spoločenstva v súlade so stanovami pozemkového spoločenstva Vyšný Orlík a zákonom č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  zvolení:

Výbor:

Predseda spoločenstva: Podpredseda spoločenstva:

Mgr. Ján Džupin - 0918 738 183

Ján Miškovský - 0903 369 384

Členovia výboru:

Michal Džupin

Jozef Mikula

Anna Štefanišinová

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: Členovia dozornej rady:

PaedDr. Jitka Lehotská

Andrej Kriško

Mária Pavelčaková

Odborný lesný hospodár:

Ing. Martin Hanák

Fakturačné údaje:

Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík

Vyšný Orlík 14

090 11 Vyšný Orlík

IČO: 31300499

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0001 0467 2303

DIČ: 2020792114

SLSP Svidník:  GIBASKBX 

Kontakt:        

Predseda

Mgr. Ján Džupin                            

Mobil : 0918 738 183

e-mail: obecvysnyorlik@gmail.com

Internet: www.vysnyorlik.sk