SlovenskýEnglish

História US

Vyšnoorlický urbariát v skratke

A: Urbárska obec Vyšný Orlík (.... - 1949)

Predpokladá sa, že Urbárska obec Vyšný Orlík vznikla koncom 19. storočia, ktorá vlastnila spoločný les. Svoje imanie rozšírila v roku 1947, kúpou 3/4 časti Suchého lesa od žida Samuela Lorbera za 95 000 Kčs. (podľa menného zoznamu 47 gazdov po 21 000 Kčs). Vklad bol vykonaný až v 1948 roku

V roku 1949 odkúpila aj ďalšiu 1/4 podielu častí Suchého lesa od slečny (cudr) Hermíny Neugreschelovej za sumu 25 000 Kčs avšak táto kúpa už nebola zapísaná do pozemkovej knihy. (Pozn. Zapísaná bola až v roku 1999 na základe notárskeho osvedčenia)

V povojnovom období bol predsedom Peter Čvaň a podľa dokumentov členmi výboru aj Andrej Lukač a Ján Peľak

B: Urbárska spoločnosť ,,ŠČOB" Vyšný Orlík (1993-1995)

Reprivatizácia spoločných lesov začala v SR v roku 1991 nariadením Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR. Vydaním Zákona č. 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (Reštitučný zákon o pôde) bolo v roku 1991 umožnené vrátiť pôvodným členom urbariátu ich podiely

Historický proces obnovy urbárskeho majetku v obci sa uskutočnil v roku 1993. Prípravný výbor, ktorý sa podieľal na založení nového spoločenstva a prinavrátení majetku urbariátu a Suchého lesa: predseda- Krajňak Ladislav, Široký Juraj, Karaman Michal, Čvaň Ján, Ing. Džupin Michal, Sady Jozef st.

Prvý zvolený výbor: predseda- Krajňak Ladislav, tajomník- Karaman Michal a členovia výboru - Široky Juraj, Čvaň Ján, Cahajla Juraj st., Barila Jozef a Miškiv Juraj. Dozorná rada - Ing. Džupin Michal, Sady Jozef a Cuper Juraj

Prvá výročná členská schôdza novovytvoreného spoločenstva Urbárskej spoločností „ŠČOB“ Vyšný Orlík sa konala 28.1.1995 v sále kultúrneho domu

Členom Urbárskej spoločností boli za rok 1994 a 1995 prvýkrát rovnakým dielom vyplatené reštitúcie v sume 500 Kčs a odmeny výboru za vykonanú prácu

C: Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík (1995-2020)

Dňa 1.9.1995 nadobudol účinnosť nový zákon NR č.181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý upravoval vznik, právne postavenie pozemkových spoločenstiev, ako aj ich hospodárenie. Podľa tohto zákona sa museli pozemkové spoločenstva zaregistrovať resp. preregistrovať.

Na základe tohto zákona sa dňa 22.12.1995 konala ustanovujúca schôdza na ktorej bola schválená: Zakladajúca zmluva a Stanovy Urbárskej spoločností ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík, ktoré boli 12.3.1996 zaregistrované Obvodným úradom Svidník pod č. spisu 19/96 RRS-S

41 zakladajúcich členov: 1, Mikula Jozef, 2. Mikula Ján, 3. Mochnacká Anna, 4. Džupin Ján, 5. Novák Demeter, 6. Kriško Andrej st., 7 Kosť Jozef, 8. Želizňaková Anna, 9. Čabara Michal, 10. Pavelčaková Mária, 11. Karaman Michal, 12. Barila Jozef, 13. Cuper Juraj, 14. Paňko Jozef, 15. Nastišin Michal, 16. Cuper Ján, 17. Migová Júlia, 18. Sady Jozef st., 19. Krišková Mária, 20. Kosť Michal, 21. Derco Juraj, 22. Poperník Ján, 23. Franková Anna, 24. Koščová Paraska, 25. Miškiv Jozef st., 26. Pavlík Ján st., 27.Cahajla Jozef, 28. Ing. Džupin Michal, 29. Kravčuková Ľuba, 30. Miškovský Ján, 31. Ferkaninová Helena, 32. Čvaň Ján, 33. Široká Helena, 34. Gibová Mária, 35. Fecanin Ján, 36. Slimaková Anna, 37. Hnatová Helena, 38. Lukač Andrej, 39. Palková Anna, 40. Vilčeková Mária a 41. Cahajla Juraj st. na VČS konanej 22.12.1995 schválilo prvú zakladajúcu zmluvu a prvé stanovy už Urbárskej spoločností ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík s právnou subjektivitou

Na VČS dňa 22.12.1995 bol zvolený nový výbor a DR. Predseda výboru: Čvaň Ján, tajomník: Karaman Michal, členovia výboru: Paňko Jozef, Cahajla Juraj a Giba Michal.

Predseda DR: Ing. Džupin Michal, členovia: Sady Jozef st., Cuper Juraj

Bol schválený OLH Strenk Andrej z Nižného Mirošova

Nové spoločenstvo združilo, zastrešilo dva pôvodne existujúce subjekty: oprávnených majiteľov spoločne užívaného nerozdeleného lesa bývalých (predchádzajúcich) vlastníkov Urbárskeho lesa (Urbárska obec) a spoločného súkromného lesa Suchý les v kat. území Vyšný Orlík z titulu nadobudnutia č.d. 358/1948 a to kúpou lesov (47 gazdov) od spomínaného žida Samuela Lorbera. Suchý les ostal nedeliteľný, vo vlastníctve pôvodných majiteľov (na grunt - t. j . číslo usadlostí)

Spoločenstvo začalo hospodáriť na lesných pozemkoch zapísaných v pozemkovej knihe pod číslom zápisu 108 vo výmere 53,9136 ha a lesnom pozemku Suchý les č.záp.196 vo výmere 51,4935 ha . Celková výmera 105,4071 ha. Každému členovi prislúchal jeden hlas

Organy spoločenstva sa podľa zakladajúcej zmluvy začali voliť každé 3 roky

Na mimoriadnej členskej schôdzi konanej dňa 29.9.1996 odstupujúceho člena výboru Cahajla Juraja st. nahradil novozvolený Džupin Jozef

V septembri 1996 členovia Čvaň Ján, Karaman Michal, Sady Jozef st., Cuper Juraj , Kosť Jozef, Giba Michal a Džupin Jozef previedli vytýčenie hraníc chotára urbariátu s chotárom obce Kečkovce

Na základe Notárskej zápisnice z 11.januára 1999 o vydaní Osvedčenia o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnostiam (Z 47/99, OSVEDČENIE N 3/99 podľa §63 zákona č.323/92 Zb-9/99) podiel ¼ Suchého lesa nadobudla Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík. Jednalo sa o spoluvlastnícky podiel 1/4 Suchého lesa, ktorý Urbárska obec Vyšný Orlík ešte v roku 1949 odkúpila od židovky Hermíny Neugreschelovej za 25 000 Kčs, ako protihodnota ¼ predanej nehnuteľností. Táto kúpa lesa nebola v roku 1949 vložená (zapísaná) do pozemkovej knihy obce Vyšný Orlík.

Dňa 16.apríla 2003 bol Urbárskej spoločností „ŠČOB“ pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík od Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Bardejov odovzdaný do obhospodarovania Suchý les o celkovej výmere 51,4934 ha

Z dôvodu dlhodobej choroby predsedu Jána Čvaňa, na zasadaní výboru 23.2.2005 bol zvolený zastupujúci predseda spoločenstva p. Sady Jozef st. Na VČS bol zvolený nový výbor, predsedom aj naďalej ostal Čvaň Ján, avšak od 11.3.2005 bol znovu poverený zastupovaním p. Sady Jozef st.

Dňa 15.4.2005 vo veku nedožitých 58 rokov náhle zomrel Čvaň Ján, zakladajúci člen a od roku 1995 nepretržite predseda urbárskej spoločností. Z poverenia výboru do predčasných volieb funkciu predsedu vykonával p. Sady Jozef st.

Mimoriadna členská schôdza konaná 2.7.2005 zvolila nový výbor, ktorý pracoval do konca hodnotiacej VČS konanej v roku 2006. Z rokovania mimoriadnej schôdze nie sú k nahliadnutiu žiadne dokumenty

Zo zasadnutia výboru 16.7.2005 podľa prezenčnej listiny nový výbor a DR pracovali v zložení: Predseda: Sady Jozef st., tajomník: Karaman Michal st., pokladník: Džupin Jozef, členovia výboru:, Kosť Michal, Jackanin Milan, náhradník: Cuper Stanislav. Predseda DR: Ing. Džupin Michal, Cuper Juraj, Ivančo Zdeno, náhradník: Miškovský Ján.

Funkciu OLH naďalej vykonával p. Strenk Andrej

Dňa 16.9.2005 Džupin Jozef požiadal o uvoľnenie z výboru odovzdal Jackaninovi Milanovi funkciu pokladníka. Členom výboru sa stal Cuper Stanislav

Na hodnotiacej VČS za rok 2005 konanej dňa 6.5.2006 o  uvoľnenie z výboru požiadali predseda výboru Sady Jozef st. a  tajomník výboru Karaman Michal st. Svoju činnosť OLH ukončil aj pán Strek Andrej. Na doplnenie výboru boli navrhnutí a zvolení: Miškiv Jozef, Pavlík Jozef a Kosť Michal. Z DR boli odvolaní Cuper Juraj a Ivančo Zdeno a zároveň boli zvolení noví členovia Kaliňaková Mária a Štefanišinová Anna. Odstupujúcim členom predchádzajúceho výboru, členom DR a OLH bolo vytýkané zle hospodárenie a neefektívne využívanie finančných prostriedkov v spoločenstve

Od 6.5.2006 nový výbor: predseda - Miškiv Jozef, tajomník nebol zvolený, pokladník -Jackanin Milan, ťažobný - Cuper Stanislav, pestevný- Kosť Michal, člen výboru- Pavlik Jozef. DR: predseda - Kaliňaková Mária a členovia- Ing. Džupin Michal a Štefanišinová Anna. Člen lesnej stráže - Lukač Jozef. OLH - Ing. Hanák Martin

Na hodnotiacej členskej schôdzi konanej dňa 29.7.2006 po odstúpení Jozefa Pavlíka z výboru bol zvolený Jozef Džupin. Vo výbore zastaval funkciu tajomníka

Urbárska spoločnosť v roku 2006 poukázala na účet obce 60 000 Sk na výstavbu domu smútku

V roku 2006 bol od Lesy SR, závod Bardejov prevzatý most vedúci do kameňolomu a lesná cesta od kameňolomu smerom ku Hrabnikom

Na hodnotiacej VČS za rok 2006 bola schválená finančná čiastka 8 000 Sk na vydanie hasičskej štandardy obce pre DHZ, pri príležitosti osláv 80. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci

Na hodnotiacej VČS za rok 2007 sa konanej dňa 5.4.2008 boli zvolení zástupcovia do výboru a DR. Výbor ostal pracovať v pôvodnom zložení teda: predseda - Miškiv Jozef, tajomník- Džupin Jozef, pokladník- Jackanin Milan, ťažobný- Cuper Stanislav, pestevný - Kosť Michal. Zvolení členovia DR: predseda- Kaliňaková Mária a členovia- Štefanišinová Anna a Miškovský Ján. Za člena lesnej stráže bol zvolený Lukač Jozef. Prácu OLH naďalej vykonával Ing. Hanák Martin

V roku 2008 bol realizovaný obchvat mesta Svidník - rýchlostná cesta. V súvislosti s realizáciou tohto obchvatu bol pre NDS schválený odpredaj závozového kameňa s kameňolomu. Jednalo sa o cca 15 000 m3

V roku 2008 boli od Štátnych lesov prinavrátené lesné pozemky vo výmere 93 ha v častí Kalinec a pri poľovníckej chate, čim sa zvýšilo základné imanie spoločenstva na 196,5 ha

Tieto pozemky neboli prevedené na Urbársku spoločnosť, ale na Združenie súkromných vlastníkov lesov Orlík

V roku 2011 sa na VČS konali voľby do organov spoločenstva. Starý predseda ako aj členovia výboru a DR o kandidatúru na ďalšie volebné obdobie neprejavili záujem. Za predsedu spoločenstva bol navrhnutý a zvolený Mgr. Ján Džupin, do výboru boli zvolení noví členovia a to: Džupin Michal, Sady Jozef ml., Štefanišinová Anna a Čvaňová Irena a do dozornej rady boli zvolení: Ing. Miškiv-Pavlik Andrej, Ing. Kriško Jozef a Pavelčaková Mária

Z dokumentov bolo zistené, že dňa 10.1.2007 sa konalo Valné zhromaždenie Združenia súkromných vlastníkov lesov ,,Orlík". Nebolo známe, kto sa tohto zhromaždenia zúčastnil, ale všetky dostupné informácie poukazovali na to, že došlo k hrubému porušeniu zákona a združenie bolo iba fiktívne vytvorené bývalým predsedom spoločenstva. Pod touto hlavičkou bývalý predseda dňa 21.12.2007 podpísal dohodu o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu v tom čase s riaditeľom Lesy SR, odštepného závodu Bardejov. Jednalo sa o výmeru 76,03 ha. V LHP od vyhotoviteľa Lesotaxacia s.r.o. Žilina bol vedený ako vlastník tejto výmery - Združenie súkromných vlastníkov lesov ,,Orlík" a obhospodarovateľ Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík

Dňa 29.11.2007 bol podpísaný doplnok k dohode zo 16.3.1993 o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájmu s riaditeľom Lesy SR, odštepný závod Bardejov. Výmera 11,43 ha prešla na Urbársku spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík. Jednalo sa o LV č.318, parcely 729/1 a 739/2. Odbornú správu na lesnom majetku prevzal v obidvoch prípadoch OLH. Táto výmera nebola zahrnutá v našom LHP ale LHP Štátne lesy

Otázka založenia Združenia súkromných vlastníkov lesov ORLIK po prerokúvaní vo výbore, bola podaná na rozhodnutie súdu. Žaloba na Okresný súd vo Svidníku bola podaná na všetkých bývalých členov výboru

O ťažbu kameňa v kameňolome prejavili záujem podnikatelia Ing. arch. Slavomír Gmiter s Mariánom Gonšenicom. VČS schválila prenájom 1 ha lesnej pôdy v kameňolome súkromným podnikateľom Ing. arch. Slavomírovi Gmiterovi a Mariánovi Gonšenicovi (f. LOM ONDAVA) na dobu 5 rokov. Dňa 16.7.2012 bola podpísaná Nájomná zmluva na prenájom časti kameňolomu

Na VČS konanej dňa 6.4.2013 bol po odstupujúcom Ing. Jozefovi Kriškovi za člena dozornej rady zvolený Ján Miškovský a zároveň bol zvolený za predsedu DR

Bol schválený výpočet počtu hlasov k veľkosti vlastnenej výmery jednotlivých členov 1 hlas = 2000 m2

Na základe rozhodnutia Okresného súdu vo Svidníku bola dňa 5.9.2012 Zmluva o založení Združenia súkromných vlastníkov lesa Orlík zrušená (neplatná od samého začiatku)

Dňa 1.mája 2013 nadobudol účinnosť nový zákon č. 97/2013 Z.z. z o pozemkových spoločenstvách, ktorý upravoval vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, práva, povinností a vzájomné vzťahy členov spoločenstva, podmienky nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou a s jej podielmi. V súvislosti s týmto zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách sa dňa 22.2.2014 konala VČS, ktorá:

 1. Pristúpila k novej Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorým  v plnom rozsahu nahradila textáciu zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zo dňa 22.12.1995
 2. Schválila nové Stanovy pozemkového spoločenstva a zrušila predchádzajúcu zmluvu s dodatkami a staré stanovy
 3. Schválila Rokovací a Volebný poriadok,  ktorý dopĺňal Stanovy Urbárskej spoločností ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík
 4. Schválila Výpočet počtu hlasov k veľkosti vlastnených podielov. Za jeden podiel (hlas) sa považuje každých začatých 2000 m2 spočítanej výmery

a zvolila:

 1. Členov výboru na nasledujúce štvorročné volebné obdobie a to: p. Mgr. Džupina Jána, p.Džupina Michala, p.Mikulu Jozefa, p.Štefanišinovu Annu, p.Miškovského Jána
 2. Členov dozornej rady na nasledujúce štvorročné volebné obdobie a to:

p. PaedDr. Lehotskú Jitku, p. Pavelčakovú Máriu, p. Mgr. Cahajlu Juraja

 • V roku 2014 urbárska spoločnosť hospodárila na výmere 1 427917 m2 t.j. 142,7917 ha a a mala 84 členov a na VČS konanej dňa 21.5.2016 už evidovala spoločne so SPF 95 členov s celkovými 697 počtami hlasov
 • Z dôvodu väčšieho dopytu po kamení, bola dňa 2.3.2016 od nájomcu kameňolomu LOM ONDAVA s.r.o. na urbársku spoločnosť doručená žiadosť o rozšírenie ťažobného územia. Jednalo sa o ťažobný priestor smerom ku kameňolomu č. 3, t. j. smerom na Kečkovce o celkovej výmere 21 589 m2. VČS žiadosť schválila a na základe vydania súhlasu bola upravená nájomná zmluva dodatkom o ťažbe kameňa aj odstrelom
 • Dňa 25.2.2016 odvolací Krajský súd v Prešove ohľadom náhrady škody sporu s protiprávne založeným spoločenstvom ORLIK definitívne rozhodol - zamietol žiadosť o náhradu škody v prospech žalovaných. Urbárska spoločnosť zaplatila poplatky vo výške 774,24 Eur v prospech advokáta. VČS neodporučila vymáhať náhradu škody odvolaním sa na Najvyšší súd SR. Súdny spor o náhradu škody tak bol definitívne ukončený
 • Zhromaždenie konané dňa 30.4.2017 schválilo úpravu Nájomnej zmluvy zo dňa 16.7.2012 zmluvných strán Urbárskej spoločnosti ŠČOB, pozemkové spoločenstvo 09011 Vyšný Orlík a LOM ONDAVA, s.r.o., Nám SNP 1, 085 01 Bardejov a to v Článku 3 - Nájomné bod 1. celé znenie:

Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné, ktoré je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 0,50 EUR za 1 tonu vyvezeného kameňa. Kontrolu a odsúhlasenie množstva vyvezeného kameňa vykonajú spoločne prenajímateľ a nájomca vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Vyťažené množstvo ročne nemôže prekročiť 90 000 ton. Úprava tejto Nájomnej zmluvy bola riešená písomným dodatkom

Na zhromaždení konanom dňa 18.2.2018:

sa tajným hlasovaním uskutočnili voľby do organov spoločenstva na ďalšie trojročné obdobie.

Z celkového počtu 461 platných hlasov, zvolení boli:

Člen výboru:

 1. Mgr. Džupin Ján (434 hlasov - 94,14 %)
 2. Miškovský Ján (426 hlasov - 92,41 %)
 3. Džupin Michal (413 hlasov - 89,59 %)
 4. Štefanišinová Anna (390 hlasov - 84,60 %)
 5. Mikula Jozef (343 hlasov - 74,40 %)
 • Náhradník výboru: 6. Franko Ján (247 hlasov - 53,60 %)

Dozorná rada:

 1. PaedDr. Lehotská Jitka (431 hlasov - 93,49 % )
 2. Pavelčaková Mária (374 hlasov - 81,13 %)
 3. Kriško Andrej (358 hlasov - 77,66 %)
 • Náhradník DR: 4. Mgr. Cahajla Juraj (282 hlasov - 61,17 %)
 • Zhromaždenie dodatkom č.5 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 16.7.2012 medzi :

Prenajímateľom Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo 090 11 Vyšný Orlík
a Nájomcom LOM ONDAVA, s.r.o., Duklianska 21, 085 01 Bardejov, schválilo zmenu a upravilo zmluvu nasledovne:

Článok 2 - doba nájmu

 • Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 07.04.2014 do 06.04 2023
 • Urbárska spoločnosť v roku 2017 mála 98 členov so 740 počtom hlasov. Hospodárila na výmere 1 427 917 m2, z toho prenajímala firme Poľnoprodukt s.r.o. 59 932 m2 (orná pôda 8 848 ma TTP 51 084 m2)
 • Spoločenstvo v roku 2018 evidovalo so SPF 100 členov a po odčítaní SPF, evidovalo 99 členov s celkovým počtom 678 hlasov. (SPF- 64 hlasov)
 • V 2018 roku skončil desať ročný LHP. V súvislostí s ukončením tohto desať ročného plánu bola koncom roka 2018 vykonaná kontrola dokladov a na vzorke 12 ha obhospodarovaného lesa bola vykonaná fyzická kontrola (prebierky, prerezávky a zalesňovanie) pracovníkmi Okresného úradu - pozemkový a lesný odbor zo Svidníka, aj pracovníkmi krajského úradu. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Boli splnené podmienky pre dotáciu za zalesňovanie a zveľaďovanie zvereného lesa. Na základe toho bola na PPA zaslaná žiadosť na dotáciu
 • Z dôvodu rýchle šíriaceho sa vírusu COVID 19, bol na celom Slovensku vyhlásený núdzový stav. Jedným z vyhlásených opatrení bolo aj zákaz zhromažďovania sa. Bol to hlavný dôvod, že plánované zhromaždenie, ktoré sa malo konať v marci bolo presunuté na 12.9.2020

Spracoval: Ján Miškovský