SlovenskýEnglish

Zdravotníctvo

Všeobecné lekárstvo

Zdravotnícka starostlivosť pred 2. svetovou vojnou i tesne po nej v tomto regióne bola na veľmi nízkej úrovni. Najbližšia nemocnica bola v Bardejove, tam bolo treba ísť k lekárovi. O zdravie občanov sa starali ľudoví liečitelia. Tehotným ženám pri pôrodoch pomáhali staršie ženy, neskôr po 2. svetovej vojne takzvané pôrodné babičky, ktoré absolvovali krátke kurzy. V obci pôsobila ako babička Anna Bačiková a Mária Skupá, manželka miestneho šandara (policajta), nakoľko v obci bola šandarská stanica.

Pri bolestiach zubov respektíve ich vytrhávaniu občanom pomáhal Andrej Lukáč. Konkrétna zdravotnícka starostlivosť v obci začala v roku 1953, kedy bolo zriadené zdravotné stredisko. Bolo umiestnené v starej budove miestneho národného výboru v strede obce. Ako prvý lekár pôsobil MUDr. Karol Kratochvíl, ktorý pochádzal z Brna v Českej republike. Zo zariaďovaním ambulancie mu bola na pomoci zdravotná sestra zo svidníckej nemocnice Anna Bilasová (vydatá Lukešová).Ako zdravotná sestra pôsobila Anna Jurovčínová, a po nej Anna Kimáková.
    
V roku 1958 stredisko bolo presťahované do farskej, terajšej gréckokatolíckej budovy. V tom čase odišiel MUDr. Karol Kratochvíl a prišiel MUDr. Jozef Brutovský, ktorý pôsobil veľmi krátko.

V roku 1959 sa začalo s výstavbou nového zdravotného strediska v akcii „Z“, ktoré bolo ukončené v roku 1965. Ako prvý obvodný lekár v ňom ordinoval MUDr. Andrej Baláž s manželkou, ktorá pracovala ako zdravotná sestra. V obci pôsobili do roku 1967.

Po jeho odchode celý rok bolo obvodné zdravotné stredisko bez stáleho lekára a na stredisku sa striedali lekári z Nemocnice s poliklinikou  zo Svidníka až do príchodu MUDr. Karola Popa, ktorý prišiel do obce 3. 5. 1968 z Karvinej, z terajšej Českej republiky. Ako zdravotná sestra pracovala Mária Gibejová. Do tohto zdravotného obvodu patrili obce: Vyšný Orlík, Nižný Orlík, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Kečkovce, Roztoky, Dubová, Cigla a Kurimka.

Po odchode MUDr. Karola Popa v roku 1982 prichádza mladý lekár MUDr. Peter Imre a naďalej pri ňom pracuje zdravotná sestra  Mária Gibejová. Počas jeho pôsobenia v roku 1985 bola realizovaná rekonštrukcia zdravotného strediska.

V roku 1989 lekár odchádza pracovať do obvodu Giraltovce. Po jeho odchode určitý čas na zdravotnom stredisku zastupujú lekári zo Svidníckej nemocnice. Na stalo nastupuje MUDr. Jozef Kostík, ktorý pôsobil až do svojej predčasnej smrti 26.7.2001. Ako zdravotná sestra pracovala Nadežda Kosárová.  

V  roku 2002 dochádza k splynofikovaniu budovy v hodnote 105 000 korún. Od tohto okamihu na zdravotnom stredisku ordinuje privátny lekár MUDr. Ladislav Sabanoš pod firmou SABMED, s.r.o. Za obdobie od roku 2001 do 2008 sa na obvodnom stredisku pod firmou SABMED, s.r.o. vystriedalo viac lekárov (v dôchodkovom veku):  MUDr. Erika Rybajláková, MUDr. Nikolaj Vergun, MUDr. Milan Škorupa, MUDr. Vladimír Bochňa. Ako zdravotné sestry Dana Chripáková, Mária Čemová a Božena Sejková.

Nestálosť obvodného lekára a necelotýždenná prevádzka strediska je príčinou toho , že značná časť občanov patriacich do obvodu zobrala svoje zdravotné karty a prihlásila sa u súkromných obvodných lekárov vo Svidníku, čo málo negatívny vplyv na existenciu zdravotného strediska.

O prenájom zdravotného strediska, ako všeobecná lekárka prejavila eminentný záujem MUDr. Anna Šlepecká bývala riaditeľka Sociálnej poistovne vo Svidníku. Bývalému nájomcovi firme SABMED spol.  s.r.o Svidník bola daná výpoveď z nájmu k 31.12.2008, zároveň bola podpísaná zmluva  s nájomcom A.V.Z. s.r.o Svidník, ktorej konateľom bola MUDr. Anna Šlepecká od 1.1.2009 na dobu neurčitú, ktorá mala stredisko prevádzkovať každý deň.

Dňa 30.9.2010 bola MUDr. Šlepeckou Annou na obecný úrad  doručená výpoveď z nájmu nebytových priestorov s výpovednou lehotou od 1.10.2010 po dobu 3 mesiacov. Dôvodom výpovede bolo presťahovanie zariadenia ambulancie do novovytvorených priestoroch, ktoré sa nachádzali v bývalej budove ŠM vo Svidníku. Hneď na to začala so sťahovaním kariet pacientov. Svoje sťahovanie odôvodnila tým, že jej predstava bola vždy robiť všeobecného lekára. Po nástupe na zdravotné stredisko si sama upravila priestory. Obec jej v tom finančne nepomohla a požiadavky nesplnila, ale to nebolo hlavným cieľom jej odchodu. Po nástupe po MUDr. Sabanošovi vyčistila asi 150 kariet, čím sa znížil počet kariet v ambulancii. Dôvod odchodu bol čiste ekonomický. Z obce Vyšný Orlík evidovala okolo 70 kariet. Dňa 07.10.2010 sa vysťahovala z priestorov zdravotného strediska do Svidníka. V malej miere prispeli aj udalosti, ktoré sa odohrali a to smrť sestričky a zubárky.
     

Zubná ambulancia

Po otvorení zdravotného strediska v roku 1965 v jeho priestoroch začína pracovať aj zubná ambulancia, v ktorej striedavo ordinovali MUDr. Štefan Hanuščín, dentista Ján Baňka, MUDr. Obertová, MUDr. Marián Sobek, MUDr. Erika Slivková, dentista Michal Slota a MUDr. Svetlana Gerberyová.

Ako zdravotné sestry sa vystriedali: Ľubomíra Bilenka, Mária Tkáčová, Mária Džupinová, Betka Cuperová, Ľubomíra Mihaľová, Božena Ducarová, Gabriela Olčaková, ktorá v privatnej ambulácii pracovala od roku 2008 až do tragickej smrti MUDr. Svetlany Gerberyovej. MUDr. Svetlana Gerberyová bola 15.augusta 2010 vo vlastnom byte vo Svidníku zavraždená. Zubárka pochádzala z Ukrajiny. Medzi ľuďmi bola obľúbená. Po smrti MUDr. Gerberyovej, VÚC v Prešove dal príkaz na Zubnú lekársku komoru Svidník, ktorú zastupoval p. MUDr. Janošik o stiahnutie kariet do 30.09.2010 do Svidníka. Tým pádom zanikla aj zubná ambulancia v obci.

Od tejto doby je zdravotné stredisko, ktoré dlhé roky slúžilo občanom nielen obce ale aj občanom okolitých dedín nefunkčné a chátra.