SlovenskýEnglish

Materská škola

História Materskej školy:

Pri základnej škole je aj materská škola, ktorá v obci bola zriadená v roku 1952, v rodinnom dome Andreja Bilého, ktorý roku 1947 sa vysťahoval ako optant do bývalého Sovietskeho zväzu. Ako prvá učiteľka materskej školy bola Zuzana Potocká a v kuchyni pracovali Mária Humeníková a Helena Cahajlová. Nakoľko tento dom odkúpil sused Jozef Paňko (dom rod. Gufrovičovej) pre vlastnú potrebu, materská škôlka  v šk. roku 1962 – 1963 bola presťahovaná do základnej školy a riaditeľkou školy bola Mária Suvaková. Bola zabezpečená doobedňajšia prevádzka a navštevovalo ju 18 detí.

V roku 1965 nastúpila nová absolventka pedagogickej školy v Prešove, Maria Skarupová rodáčka z Dubovej, ktorá pôsobila do roku 1970.

V roku 1971 funkciu riaditeľky prevzala Mária Ferencová zo Svidníka.  

V roku 1974 bola zriadená celodenná prevádzka materskej školy a bola presťahovaná do jedného bytu v bytovke štátneho majetku. Druhou učiteľkou bola Helena Kavuľová z Nižnej Poľanky, kuchárkou bola Helena Ferkaninová.  

V roku 1978 po odchode učiteľky Ferencovej (Čižmarovej) do roku 1980 sa na tunajšej materskej škole vystriedalo viac učiteliek: Timanová, Vasičková, Mihaliková, Olejárová.

Dňa 4.11. 1980 materskú školu prevzala učiteľka Anna Cahajlová a Mária Nováková, ktorá nastúpila 15. 12. 1980 a viedla kuchyňu ako vedúca, kuchárkou bola Helena Ferkaninová do júna 1981, kedy bola odborom školstva vo Svidníku preložená na iné miesto. Na jej miesto za kuchárku nastúpila pani Porizaniková z Vyšného Mirošova.

Po dvanásť ročnej celodennej prevádzke od roku 1974 do roku 1986 v bytovke štátneho majetku bola presťahovaná do priestorov služobného bytu základnej školy, kde sa nachádza aj v súčasnosti.

Od 1. septembra 1986 sú na stravovanie v školskej jedálni prihlásené aj deti zo základnej školy v počte štrnásť. Personál materskej školy tvorí riaditeľka Kvetoslava Dercová  rodáčka z  obce, ktorá zastupuje Annu Cahajlovu počas materskej dovolenky. Vedúcou školskej jedálne bola učiteľka Jarmila Koščová tiež rodáčka obce, kuchárka Mária Porizaniková, upratovačka Mária Krajňáková. Od 1. 10. 1986 na miesto Márii Krajňákovej nastúpila Mária Závodová.

V školskom roku 1987 – 1988 školský personál tvoril riaditeľka Anna Cahajlová, učiteľka Helena Siňárová, ostatný personál sa nemenil.

V školskom roku 1988 – 1989 došlo k zmene učiteliek, odišla Helena Siňárová a nastúpila nová učiteľka Kvetoslava Kosťová.

V školskom  roku 1989- 1990 pre dlhodobú pracovnú neschopnosť učiteľky Cahajlovej, funkciu riaditeľky preberá Kvetoslava Kosťová (rodáčka z  obce žijúca vo Svidníku), ako druha učiteľka prichádza pani Kmecová, ostatní personál sa nemenil. V tomto šk. roku MŠ navštevujú aj deti z okolitých obcí: Nižného Orlíka a Kečkoviec.

V školskom  roku 1990 – 1992 sa vracia učiteľka Cahajlová, riaditeľkou školy naďalej je Kvetoslava Kosťová. V šk. roku dochádza k zmene na poste učiteliek, odchádza pani Cahjlová a prichádza slečna Adriana Štefanisková, vedúcou šk. jedálne bola pani Milka Alexovičová.

Rok 1993 -1994 prináša zmeny učiteliek, odchádza slečna Štefanisková a prichádza Iveta Kimaková.

Zmeny nastali v školskom roku 1995 – 1996. Odchádza pani Kimaková a prichádza pani Dana Hermanová, ktorá preberá funkciu vedúcej šk. jedálne po pani Alexovičovej. Od 1. 3. 1998 po odchode pani Hermanovej prichádza Alena Kutná, ktorá robila aj vedúcu šk. jedálne do šk. roku 1999 – 2000, kedy nastúpila pani Helena Lastivková. K zmene personálu v MŠ došlo v školskom roku 2002 – 2003, keď na miesto pani Porizanikovej prichádza pani Helena Tančinová z Vyšného Orlíka. Zmeny nastali 1. marca 2005 kedy odišla učiteľka Kutná a nastupuje Melánia Kavuľová rodáčka obce. Vedúcou šk. jedálne je Monika Fedoreňková.  Nový šk. rok 2005 - 2006 priniesol zmeny na poste školníčky, odchádza Mária Závodová a nastupuje Milana Gibová. V šk. roku 2006 - 2007, znovu dochádza k zmene školníčky, na miesto Milany Gibovej nastupuje Erika Keselicová a personál v tomto zložení pracuje aj v šk. roku 2007 – 2008.

V roku  2009 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľky materskej školy. O túto funkciu sa uchádzala iba jediná kandidátka a to Melánia Kavuľová. Na ďalšie funkčné obdobie vymenoval starosta obce za riditeľku materskej školy Melániu Kavuľovu.