SlovenskýEnglish

Symboly obce

Erb

Erb obce tvorí v modro-červenom štepenom štíte strieborná orlica (zlatokorunovaný orol) s rozprestretými krídlami a chvostom zakončeným v tvare obrátenej heraldickej ľalie so zlatou korunou a zbrojou.

Voľba farieb na erbe vychádza zo symbolického znamenia, ktoré pripisujú orlu: bojovnosť, odvahu. Červená farba štítu vyjadruje práve túto  symboliku, i keď všeobecne červená farba ma tak pozitívne ako aj negatívne významy. V pozitívnom zmysle vyjadruje život, lásku, teplo, vášnivé nadšenie a plodnosť. V negatívnom zmysle označuje vojnu, krv, oheň. Na kompenzáciu uvedených významov farba orlice bola zvolená biela, ktorá vyjadruje svetlo, čistotu, dokonalosť. Koruna a zbroj ( v heraldike označenie častí zvieracích tiel, ktoré sa mohli použiť ako zbraň v boji, alebo na zastrašenie soka). Čiernobiele zobrazenie farieb na erboch je riešená šrafovaním a bodkovaním. Pre erb obce: červená farba - zvislé šrafovanie, strieborná (biela) farba  - biela, zlatá (žlta) farba - bodkovanie.

Autorom erbu je Ladislav Nagy
Podkladom pre tento návrh bol hovoriaci symbol podľa odtlačku pečatidla z roku 1787. Terajší erb bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva 23. mája 2003 č. OZ - 4/2003. 2/2.

Vlajka

Vlajka obce má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modra (1/7), biela (1/7), modra (1/7), žltá (1/7), červena (1/7), biela (1/7) a červena (1/7). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaevidovala do Heraldického registra Slovenskej republiky symboly obce pod signatúrou V - 105/2003:
- erb obce - v modro-červenom štepenom štíte strieborná orlica (zlatokorunovaný orol) s rozprestretými krídlami a chvostom zakončeným v tvare obrátenej heraldickej ľalie so zlatou korunou a zbrojou.
- vlajka obce má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modra (1/7), biela (1/7), modra (1/7), žltá (1/7), červena (1/7), biela (1/7) a červena (1/7). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Orlík na svojom rokovaní dňa 23. mája 2003 pod číslom OZ – 4/2003. 2/2 schválilo vyššie uvedené obecné symboly

Zástava

Zástava obce má rovnakú kompozíciu v podobe siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modra (1/7), biela (1/7), modra (1/7), žltá (1/7), červena (1/7), biela (1/7) a červena (1/7),  ako vlajka, pomer strán ale nemusí byť 2 : 3, môže byť aj dlhšia. Farebnosť pruhov na zástave je daná farbami obecného erbu.

Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Pečať

Pečať obce Vyšný Orlík  je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: OBEC  Vyšný Orlík. Používa pri slávnostných príležitostiach — udelenia  čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.