SlovenskýEnglish

Základná škola

História Základnej školy:

Vyšný Orlík je hrdý na fakt, že regulované školské vyučovanie začalo v roku narodenia T. G. Masaryka (1850).

Po prvý krát sa v obci začalo vyučovať v 19. storočí a prvá budova školy bola postavená v roku 1863.

Podľa maďarského dokumentu z roku 1874 bol v Zborove školský obvod, patrilo tu 19 obcí vrátane Zborova a Vyšného Orlíka. V tabuľke je uvedená aj štatistika obyvateľstva z roku 1874. Vo Vyšnom Orlíku v tomto období žilo 512 obyvateľov, ktorí boli viacerých vierovyznaní: 8 rímskokatolíkov, 463 gréckokatolíkov, 1 evanjelik a 40 izraelitov (židov).

Škola bola gréckokatolícka jednotriedka. Školopovinných detí bolo 75 a iba 41 navštevovalo miestnu školu. Obyvatelia platili učiteľovi 108 zlatých (forintov) ročne. Učiteľ z Vyšného Orlíka vyučoval aj v obci Jurkova Voľa, odkiaľ ročne dostaval tiež 108 zlatých. Druhá budova školy bola postavená v roku 1902 na terajšom pozemku  nebohého Jana Kriška. Tato škola bola úplne zničená počas druhej svetovej vojny. Ako učiteľ v obci od roku 1905 do roku 1946 pôsobil Ivan Pribula, rodák z Porača, ktorý do roku 1918 podľa nariadenia učil žiakov v maďarskom jazyku, popritom učil deti čítať a písať azbukou, aby vedeli čítať cirkevné písmo a nezabudli svoju reč. Rok 1936 priniesol zmeny a vyučovanie až do roku 1945 bolo v slovenskom jazyku. Tu sa manželom Pribulovcom narodili 3 deti, Imre, Helena (Iľuška) a Miron. Imre a Iľuška vyštudovali učiteľský smer a Miron ukončil lekársku fakultu. Po ukončení školy počas 2. svetovej vojny pôsobil ako vojenský lekár a po vojne ako prvý lekár vo Svidníku.

V šk. roku 1945 – 1946 sa začína vyučovať v ruskom jazyku, ako učiteľka základnej školy pôsobila krátky čas Mária Franková. Vyučovací rok začal 15. septembra a vyučovanie bolo na gréckokatolíckej fare. Vyučovací rok 1947 začala ako učiteľka Oľga Štilichová, rod. Simková, manželka gréckokatolíckeho duchovného otca, pôsobiaceho na tunajšej farnosti. Miestnosť, v ktorej prebiehalo vyučovanie bola vykurovaná drevom v kachlovej peci, preto žiaci museli denne nosiť do školy dve až tri polena dreva. V tejto dobe školu navštevovalo 33 žiakov, no 24. februára 1947, 5 žiakov odišlo zo školy nakoľko s rodičmi boli dobrovoľne optovaní – presídlení, čiže sa vysťahovali zo Slovenska do bývalého Sovietskeho zväzu (ZSSR), konkrétne na Ukrajinu do Rovenskej a Volinskej oblasti.

V povojnových rokoch hlavne 1948 – 1949 Medzinárodný červený kríž dával deťom po školách jesť: chlieb, mlieko, kakao a rybí tuk v tekutom i tuhom stave.

Pani učiteľka Štilichová pôsobila na tunajšej škole do roku 1950. Vtedy na základe Prešovského soboru, ktorý sa konal v Čiernom orlí 28. apríla 1950 bolo zrušené a zakázané gréckokatolícke vierovyznanie. Všetci duchovní i veriaci boli nútení uznávať pravoslávne vierovyznanie, čo viedlo k násilnému vysťahovaniu rodiny Štilichovej.

V období rokov  1951 až 1965 na základnej škole sa v našej obci vystriedalo viacero učiteľov a vyučovanie prebiehalo v ukrajinskom jazyku. V šk. r. 1950 -1951 Michal Blicha, 1951 – 1952 Vojtech Duranik a jeho manželka Irena, od novembra 1952 bol učiteľom Ivan Petrík s manželkou Máriou. Rok 1953 – 1955 Vasiľ Hrinko a manželka Elena. Školsky rok 1955 začal vyučovať Ivan Suvák, ktorý pôsobil do roku 1965. Za jeho riaditeľovania v šk. roku 1960 - 1961 žiaci prvý krát dostali zdarma všetky vyučovacie potreby (knihy, zošity, pera, ceruzy atď.)V tomto období v obci bola aj poľnohospodárska roľnícka škola (poľnohospodárske učilište), ktorého riaditeľom bol Emil Mydlík a po ňom v rokoch 1954 – 1956 Ján Sučko. Vyučovanie bolo vo farskej budove a internát v budove poľnohospodárskeho dvora. Škola bola presťahovaná do Krasného Brodu. Od 1. septembra 1965 do školy nastupuje nový mladý učiteľ Vasiľ Drotár, ktorý ako riaditeľ pôsobil do 31. júla 2004 kedy zahájil starobný dôchodok. V tom istom roku 1965 na žiadosť rodičov nastáva zmena vyučovacieho jazyka z ukrajinského na slovenský. Od 1. augusta 2004 starosta obce Ing. Michal Džupin, vymenoval za riaditeľku školy Mgr. Janu Červeňákovú rod. Miškiv-Pavlíkovú rodáčku obce. Za asistentku učiteľky od 1. októbra 2004 bola vymenovaná Katarína Kuľková rod. Džupinová. Po jej odchode od 1. 1. 2006. ako asistentka nastúpila Milana Gibová.

V roku  2009 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ. Na funkciu riaditeľa ZŠ sa uchádzali traja kandidáti a to: Jana Červeňaková, Martin Čonka a Aneta Vanatová. Sedemčlenná komísia spomedzi troch uchadzačov vybrala s počtom hlasov 4 za riaditeľku ZŠ Mgr. Janu Červeňakovu. Pán Martin Čonka získal 3 hlasy a p. Aneta Vanatová neziskala ani jeden hlas. Na základe  výsledkov, na ďalšie funkčné obdobie vymenoval starosta obce za riditeľa ZŠ - Mgr. Janu Červeňakovu.

Dňa 6.11.2014 sa uskutočnilo na obecnom úrade výberové konanie na riaditeľa ZŠ. Boli prihlásení dvaja uchádzači a to Mgr. Jana Červeňaková a Mgr. Slavomir Derco. Podmienky výberového konania splnila Mgr. Jana Červeňaková, ktorá sa stala riaditeľkou na obdobie ďalších 5-tich rokov. Nové funkčné obdobie riaditeľa školy je od 1.12.2014.

Budova ZŠ:

Terajšia budova školy bola daná do užívania v školskom roku 1954 – 1955 (v sume 288 153,80 korún), súčasťou ktorej bola vývarovňa pre žiakov a kuchárkou bola Terézia Varcholová. Na ZŠ a MŠ bola v roku 2006 prevedená rekonštrukcia sociálneho zariadenia v hodnote 191 000 Sk, odvodnenie budovy v hodnote 50 000 Sk, boli vymenené rozvody vodovodného potrubia, vymenené okna za plastové a vymenená PVC podlaha v hodnote 70 000 Sk.

V roku 2007 bola realizovaná plynofikácia, čím sa začala postupná rekonštrukcia budovy (výmena okien, sociálne zariadenia, podlahy, fasády, zakúpenie lavíc, atď.). Bola zateplená celá budova s celkovým nákladom 450 000 Sk.

V roku 2008 bola vykonaná vymurovka steny na verande pred vchodom do MŠ a súčasne vymurovaný nový vchod. Cela generálna oprava stala okolo dvoch miliónov korún. Práce previedla f. LK-ROTEX Svidník, majiteľ Jozef Leško. Finančné prostriedky poskytol Krajský školský úrad.

V školskom roku 2013–2014 oslávila škola svoje 60. výročie dania do užívania.

V roku 2015 v čase letných prázdnin prebehla rekonštrukcia starého drôteného oplotenia od parcely p. Jacenkovej. Boli zabetónované nové stĺpiky a natiahnuté nové pletivo. Oplotenie areálu a preliezky boli premaľované základným a vrchným náterom. Tieto práce boli vykonané svojpomocne (brigádnickí), materiál bol zakúpený z rozpočtu obce. V letných mesiacoch súkromný podnikateľ Jozef Pichanič zo Svidníka previedol rekonštrukciu rozpadajúcich sa komínov a rekonštrukciu kuchyne v MŠ. V sklade potravín a v kuchyni bola položená protišmyková dlažba. Steny kuchyne boli obložené keramickým obkladom a zakúpený nový digestor, skrinky a namontované osvetlenie. Všetky priestory MŠ boli vymaľované hygienickou maľbou a natreté dvere so zárubňami.