SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Cieľom tejto webovej stranky je priblížiť terajšej i budúcej generácii minulosť i súčasnosť našej obce Vyšný Orlík, jej obyvateľom i rodákom roztrúseným po šírom svete i občanom susedných obcí, ktorí patrili niekoľko desaťročí pod notársky úrad so sídlom vo Vyšnom Orlíku. Dúfame, že svojím obsahom a formou zaujme každého čitateľa, a so záujmom si ju prečítajú aj budúce generácie. Dúfajme, že dejiny našej rodnej obce budú pre našu i budúcu generáciu povzbudením do ďalšej činorodej i tvorivej práce.

Dnešná generácia žije v našom regióne v krásnej prírode nepoškodenej a neznečistenej priemyslom. Napriek tomu sú tu problémy s pracovnými príležitosťami, ktoré negatívne ovplyvňujú finančné príjmy, a tak aj život našich občanov. Tí sú nútení za prácou odchádzať do cudziny, čo má negatívny vplyv na rodinný život, i život v obci. Je treba dúfať, že tak ako generácie pred nami prekonali ťažký vysťahovalecký život, tak aj naša mladá generácia 21. storočia to prekoná. Svitne na lepšie časy, a aj v našom regióne bude dosť pracovnej príležitosti. Región i naša obec bude naďalej existovať, rozvíjať i zveľaďovať sa. V terajšom období rastie túžba našej generácie poznať svoj rodokmeň i históriu.

Súčasnosť

Rázovitá obec Vyšný Orlík, maďarsky  Wissny Orlich, FelsÖ Orlich, rusínsky Vyšnyj Verlich  leží severozápadne od okresného mesta Svidník, vzdialená od neho 8 km, v údolí rieky Ondava v nadmorskej výške 283 m n. m. v strede obce, 250 – 550 m n. m. v chotári. Na železničnú stanicu do Bardejova je z obce 28 km. Cez obec preteká rieka Ondava, do ktorej sa vlievajú dve menšie riečky pod miestnym názvom Mostivka a Riečka. Obec je osadená v peknom údolí medzi horami Makovica (655 m n. m.), Javorník (585 m n. m.), Kalinec (558 m n. m.) a vrchom Hora (370 m n.m.) Je obklopená zmiešaným lesným porastom buka, jedle, borovice, brezy a hrabu. V časti lesa Riečka sa nachádza sírnatý premeň zvaný Vajcovka. Výmera chotára je 1 472 ha

V obci sa nachádza: Pošta,  Základná škola pre 1. – 4. ročník, Materská škola od roku 1952,  gréckokatolícka cirkev z roku 1793-1795, pravoslávna cirkev z roku 1934 – 1935,  Kultúrny dom postavený v rokoch 1980 – 1990, Dom smútku postavený v roku 2007, dve predajne potravín a dve pohostinstvá.

K 31.12.2015 v obci je  87 obývaných a 26 neobývaných domov,
2 šesťbytové jednotky v ktorých býva 75 trvalo prihlásených  občanov rómskej národnosti a 16 iné stavby. Spolu 131 súpisných čísiel. Žije tu 382 obyvateľov. Najviac – 710 obyvateľov tu žilo roku 1828 v 96 domoch.

Podľa štatistiky z roku 1991 v obci žili občania národností: slovenská – 226, rusínska – 72, ukrajinská – 49, rómska – 24, ruská – 1. Podľa náboženského vierovyznania: 8 – rímskokatolíkov, 146 – gréckokatolíkov, 200 – pravoslávnych, 7 – jehovistov, 6- členov bratskej cirkvi, 7 – bez vierovyznania (ateistov), 10 – obyvateľov náboženské vierovyznanie neuviedlo a 1 – uviedol iné, ako oficiálne náboženské vyznanie.

V strede obce je kultúrne správna budova, ktorá bola postavená v akcií „Z“. Kolaudácia bola roku 1989. V budove sídli obecný úrad, pošta, denný stacionár pre seniorov, urbárska spoločnosť ŠČOB. V prízemných priestoroch je klub hasičov, garáž pre hasičské vozidlo a dvojdráhová kolkáreň. Koncom roku 2007 bol dokončený dom smútku v hodnote 2 501 897 SK. Do užívania bol daný dňa 28. 12. 2007, posviackou, ktorú vykonali správca gréckokatolíckej farnosti Mgr. Martin Horňák a správca pravoslávnej farnosti Mgr. Marián Feďo. V obci sa nachádza bývalé zdravotné stredisko, v ktorom ordinoval všeobecný lekár a zubná lekárka. Taktiež je tu základná škola pre 1. – 4. ročník, v budove je umiestnená aj materská škola. V strede obce sa nachádza dve predajne potravín a dva pohostinstvá (krčmy).                   

V obci sú postavené dva chrámy (cerkvi) a to gréckokatolícky z rokov 1793 – 1795 a pravoslávny z rokov 1934 – 1935.

Na úseku podnikania a drobného podnikania v obci pôsobia firmy :

  1. POĽNOPRODUKT, s.r.o., Ing. Pavol Petrík. Na poľnohospodárskej pôde hospodári od januára 2004 a obhospodaruje 552 ha, z toho 348 ha ornej pôdy, ostatná pôda je zalesnená.
  2. MARTEX – výroba a predaj pracovných odevov, obuvi, športových lôpt a včelích produktov. Majiteľom firmy je Martin Štefanišín z Vyšného Orlíka.
  3. OTPK s.r.o., Duklianska 14, Bardejov, ktorej majiteľom je Ing. Pavol Ščambora. Prevádzka sa zaoberá šitím zvrškov obuvi. Ing. Jozef  Noga – NKTS, Čsl. armády 364/8, Svidník, firma zaoberajúca sa kamiónovou prepravou.
  4. ADOS – NÁDEJ – NZZ. Od roku 2000 zriaďovateľom a majiteľom je Dipl. VZS Andrej Kriško. Pôsobí v starostlivosti o zdravie chorých v regióne pod názvom. Agentúra zastrešuje od 1.1.2008 aj dopravnú zdravotnú službu.
  5. ATRIUM n.o. Svidník - Denný stacionár vo Vyšnom Orlíku. Prevádzka zahájená začiatkom roka 2016. Zodpovedná vedúca Mgr. Adriána Gmitterová.

Zo spoločenských organizácií v obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor a telovýchovná organizácia pod správou obce. Aktívne pracujú futbalový a volejbalový oddiel. V športovom areáli sa nachádzajú šatne, futbalové, volejbalové a multifunkčné ihrisko. Aktívny je aj rybársky spolok a poľovnícke združenie KALINEC. Za obcou v peknom prírodnom prostredí je rybník.