SlovenskýEnglish

Výberové konanie na pozíciu asistent učiteľa ZŠ

 22.08.2023

Odkaz na stiahnutie dokumentu:

2023-08-22 - Výberové konanie - asistent učiteľa ZŠ

O B E C V Y Š N Ý O R L Í K

Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14

Výberové konanie – asistent učiteľa

Obec Vyšný Orlík vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície asistenta učiteľa I. stupňa ZŠ Vyšný Orlík

Miesto výkonu práce: Základná škola Vyšný Orlík 84

Nástup do zamestnania: 11. september 2023

Pracovný úväzok: 50 %

Náplň práce:

 • bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,

 • spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,

 • súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok na vyučovanie a záujmovú činnosť

Požiadavky na uchádzača:

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 a 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • odborná a pedagogická spôsobilosť

 • ovládanie štátneho jazyka

 • zdravotná spôsobilosť

 • bezúhonnosť – čestné prehlásenie

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania

 • štruktúrovaný životopis

 • doklady o ukončenom vzdelaní

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na adresu: Obec Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14, 090 11 Vyšný Orlík alebo elektronicky na e-mail: obecvysnyorlik@gmail.com  do 04. septembra 2023.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Vyšný Orlík 22.08.2023

Mgr. Ján Džupin

starosta obce


Zoznam aktualít: